برهان های صدیقین (216 برهان به شیوه صدیقین بر هستی خداوند)
104 بازدید
ناشر: مؤلف
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-04-2159-8
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بسمه تعالی آماری إجمالی از کارهای انجام شده در این رساله : آنچه ما در این رساله انجام داده‌ایم شامل دو بخش است، بخش أول به برهانهائی که دیگران در إثبات وجود خدا إقامه کرده‌اند مربوط می‌شود و بخش دوم به برهانهائی که به فضل خدا به ذهن نگارنده رسیده است؛ در مورد بخش أول کار ما عمدتاً تأیید و تقویت و حل إشکالهای وارده بر برهانهای دیگران بوده است أما در مورد بخش دوم کار ما إقامه حدوداً (206) برهان از نوع صدیقین بوده است ، این برهانها دارای إمتیازهای زیر هستند أوّل– در هیچ یک از این (206) برهان از مقدمات نظری فلسفی استفاده نشده بلکه یا أساسا مقدمات بکار‌‌ رفته در آنها همه بدیهی أوّلی‌اند مثل برهان (17) که کافی است خواننده، مفاهیم موجود در مقدماتش را به خوبی تصور کند، و یا مقدمات آنها حدّ أکثر از گزاره‌های بدیهی ثانوی‌اند که با اندک تأملی و تبیین مختصری قابل تصدیق و إذعانند بر این اساس می‌توان مسأله إثبات خداوند را أولین مسألة فلسفه قرار داد که به هیچ أصل نظری فلسفی دیگر وابسته نیست . دوم– در (105) برهان، برهانها در دسته‌های (15)‌تائی تقسیم شده‌اند که در هر دسته از آنها وجود خداوند با دو تعریفْ ثابت شده یکی با مشهورترین تعریفش یعنی «واجب الوجود بالذات» و دیگر با یکی از تعریفهای دیگر مثل «موجود نخستین» ، «موجود ناب» ، «موجود بالذات» ، «موجود مستقل» ، «موجود أزلی» ، «موجود أبدی» و «موجود برترین» . إثبات وجود خداوند بر أساس یکی از تعریفهای هفت‌گانه مذکور در برگیرنده فائدة دیگری نیز هست و آن اینکه این برهانها علاوه بر إثبات أصل هستی خداوند یکی از مهمترین أوصاف خداوند را نیز بطور ضمنی ثابت می‌کند . سوم– در بخش برهانهای عرفانی ضمن إثبات أصل وجود خداوند، به یکی از زیربنائی‌ترین مسائل عرفان نظری یعنی وحدت شخصی وجود، توجه و به إثبات آن پرداخته شده که به تنهائی خود یکی از امتیازات این رساله است ، در این رساله این مسأله بسیار مهم با نزدیک به (50) برهان ساده و در عین حال متقن إثبات شده است. چهارم– در پایان، بخش ضمیمه‌ای را در زمینه قواعد منطقی مورد نیاز به رساله افزودیم .