نانمائی شکاکیت ونسبیت گرایی
71 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نانمایی ، شکاکیت و نسبت گرایی، مجموعه پرسش و پاسخ هایی است که توسط حسین عشاقی اصفهانی و به همت مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شده است. کتاب در سه فصل تدوین و تنظیم شده است. فصل اول با عنوان نانمایی به مسایلی درباره واقع نمایی ذهن از خارج و ادله موافقان و مخالفان اختصاص یافته است. نویسنده با بیان چهار دلیل درباره باطل بودن نانمایی شناخت به اشکالات وارد بر دیدگاه کانت اشاره می کند و دلایل سوفسطائیان را نقد و بررسی می کند. فصل دوم با عنوان شکاکیت به معنا و انواع و نیز دلایل رد اقوال شکاکیان اختصاص یافته است. عوامل بروز شک وحوزه های آن و نیز نگاه تاریخی به مساله از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش است. در فصل سوم که به نسبیت گرایی اختصاص داده شده است دلایل دو طرف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با مساله تکثرگرایی و تعدد قرائت نیز ذکر شده است.