ملازمت اصالت با وجوب ذاتی آن
52 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز 1384 - شماره 9 » (14 صفحه - از 69 تا 82)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقیقت لابشرطی وجود، اصیل است و به ادلّهای که خواهد آمد اصالت او با وجوب ذاتی آن ملازمت دارد. بنابراین، ، واجبالوجود بالذات است و چون واجبالوجود هیچگونه کثرتی را نمیپذیرد پس این حقیقت از هرگونه کثرت عزلی یا تشکیکی به دور است. در این مقاله، انتقادات وارد بر ملازمه اصالت وجود با وجوب ذاتی آن طرح، سپس به آنها پاسخ داده شده است. کلید واژهها: حقیقت لابشرطی وجود، وجوب ذاتی، موجود بالذات، اصالت وجود.