سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه نشر آثار امام 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
فلسفه و عرفان 
تدریس 
مدرسه محبتيه 
مدرس 
 
 
نهاية الحكمه 
تدریس 
به صورت آزاد - حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب، منطق، فلسفه 
تدریس 
جامعه الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
اشارات و نهاية الحكمه 
تدریس 
دانشگاه صنعتي اصفهان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و منطق 
تدریس 
مؤسسه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
اسفار (جلد 6 )